[VTV2] CEO Rudicaf trong chương trình "Cho ngày hoàn hảo"