[VTV1] Tilani trên chương trình "Cà phê Khởi nghiệp" ngày 19/09/2019