Kênh Hà Nội 1 - chương trình "Hà Nội 18:00", ngày 11/11/2016


Kênh VTV3 - chương trình "Café sáng", ngày 12/11/2016


Kênh VTV6 - chương trình "Lăng kính V6", ngày 14/11/2016


Kênh VTV1 - "Bản tin Tài chính - Tiêu dùng", ngày 18/11/2016