[VTC14] CEO Rudicaf trong chương trình "Cuộc sống 24h"