Chương trình "Tiến lên Việt Nam" của VOV Giao thông Quốc gia nói về Rudicaf và CEO Vũ Nguyệt Ánh.
- Phần 1 - "Những người tiên phong": 00:50 - 05:00 (về Rudicaf và ứng dụng book lịch hẹn online RUDICAF Dating)
- Phần 2 - "Cảm hứng khởi nghiệp": 05:05 - 09:45 (về chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp" với chia sẻ của CEO Vũ Nguyệt Ánh)