[Thời báo Kinh tế Việt Nam] Cân bằng giữa những ước mơ